top of page

ประกาศการขึ้นทะเบียนของหน่วยงาน CAIQ


วันที่ 2 สิงหาคม 2560 บริษัทสยามรังนกทะเลใต้จำกัด ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการส่งออกรังนกไทยไปยังประเทศจีน กับหน่วยงานตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์รังนกCAIQ ของประเทศจีน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์รังนกของบริษัทฯ มาจากแหล่งสัมปทานรังนกที่ถูกต้องและผ่านมาตรฐานสินค้าส่งออกจากกรมปศุสัตว์ไทยเท่านั้น

(คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด)

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์รังนกส่งออกที่ติดดวงตรา CAIQ

Comments


bottom of page